ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 • Szálloda elnevezése: Thermal ŠÍRAVA HOTEL****
 • Cím: Kaluža 656, 072 36  Kaluža
 • Cégazonosító: 50 364 103 
 • Adószám: 2120290194
 • Közösségi adószám: SK2120290194
 • Felelős személy: Miroslav Kozma
 • Telefon: +421 948 325 568
 • Szállodai szolgáltató: Zemplínska šírava, s.r.o., Partizánska 65, 071 01  Michalovce

Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vl.č. 39290/V

Tisztelt vendég!

Örömünkre szolgál, hogy szállodánk, Thermal ŠÍRAVA HOTEL **** szolgálatait veszi igénybe. Mivel szeretnénk itteni tartózkodását a lehető legkellemesebbé tenni, kérjük, olvassa el Általános szerződési feltételeinket, melyek meghatározzák a szállásfoglaláson alapuló, vendég és szálloda közötti szerződéses viszonyt. 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja a szállodai szolgáltató és ügyfelei közötti kapcsolatok jogi kereteinek létrehozása annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfél tájékoztatást kapjon a szolgáltatásnyújtás feltételeiről.
 2. Jelen szerződési feltételek a szálloda tulajdonában levő szobák szálláshoz való bérlésére, illetve konferencia- és bankett-termek rendezvények szervezéshez való bérlésre, valamint az ügyfelek számra biztosított összes további szolgáltatás igénylésére vonatkoznak.
 3. Az ügyfél üzleti feltételei csak akkor fogadhatók el, ha velük kapcsolatban előzetes írásbeli megállapodás keletkezik. 
 4. Jelen ÁSZF-ek szerves részét képezik minden szerződésnek (megállapodásnak) és megrendelésnek, amelynek tárgya a szálloda ügyfél iránti, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelezettsége, valamint az ügyfél szálloda iránti, a szolgáltatás árának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége.
 5. Amennyiben az ügyfél nem tudja igazolni, hogy a szálloda hibájából korlátozva volt a hozzáférése jelen ÁSZF-hez, fennáll a feltétele annak, hogy az ügyfél megismerkedett a tartalmukkal.
 6. Jelen ÁSZF-ek a szálloda száméra közzétételük időpontjával egyidejűleg, az ügyfél számára pedig a szolgáltatás megrendelésének időpontjával egyidejűleg vállnak kötelező érvényűvé .

 

 1. Fogalmak meghatározása

Jelen szerződés alkalmazásában a következő fogalmak jelentése: 

 1. Ügyfél: bármely természetes vagy jogi személy, amely a szállodával szerződést köt, vagy kötelező érvényű megrendelést küld a szállodának.
 2. Szálloda: a „Thermal ŠÍRAVA HOTEL ****” nevű objektum, melyet a Zemplínska šírava, s.r.o., társaság működtet (székhelye: Partizánska 65, 071 01 Michalovce/Nagymihály, Szlovákia, Cégazonosító: 50 364 103, bejegyezve: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro. vložka č. 39290/V.)
 3. Szerződő felek: a szálloda és az ügyfél.
 4. Szolgáltatás: a szálloda által nyújtott, a vállalkozás tárgya szerinti szolgáltatások, különösen szállás, vendéglátás, wellness és kongresszusi szolgáltatások.
 5. Individuális ügyfél: általában 1-9 személy, akik közösen foglalják le a szállodai szolgáltatásokat, illetve foglalt szállásuk érkezési és távozási időpontja egybeesik.
 6. Csoport: 10 vagy több személy, akik közösen foglalják le a szállodai szolgáltatásokat, illetve foglalt szállásuk érkezési és távozási időpontja egybeesik.
 7. Rendezvény: olyan egynél több résztvevőt érintő társadalmi esemény, amely többféle szállodai szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik
 8. Rendezvény szervezője: bármely természetes vagy jogi személy, aki szervezetten, technikai vagy más módon szervez eseményt az ügyfél nevében vagy javára, és ebből a célból szerződéses kapcsolatban áll a szállodával; amennyiben nem jön létre más megállapodás, a megrendelő (ügyfél) minősül az esemény szervezőjének.
 9. Fizetés időpontja: az az időpont, amikor a szálloda megkapta a lehetőséget, hogy rendelkezzen a megfizetett pénzügyi eszközökkel, azaz, amikor jóváírásra kerülnek a számláján, átvételre kerülnek a kasszánál stb.
 10. Kár: valódi kár és elmaradt haszon. A kártérítés pénzügyi eszközök megtérítésével zajlik. Amennyiben az érintett fél kérvényezi, és a körülmények lehetővé teszik, a kártérítés az eredeti állapot visszaállításával is lehetséges.

 

 1. Szerződéskötés
 2. Szerződéskötésnek minősül az ügyfél és a szálloda között megkötött, szolgáétatások nyújtására vonatkozó megállapodás.
 3. A szerződés aláírásával a szálloda vállalja, hogy az ügyfelet egy meghatározott mértékű és minőségi szolgáltatással látja el, míg az ügyfél köteles a szállodának az elfogadott árat megfizetni, és a szállodai szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen okozott kár megtéríteni.
 4. A szerződés a megrendelés /foglalás/ szálloda általi visszaigazolásával jön létre. Az írásbeli visszaigazolás e-mailen vagy fax által kézbesíthető.
 5. A szerződéses partnerek a szálloda és az ügyfél. Amennyiben a szállodai szolgáltatásokat egy harmadik személy / közvetítő / rendelte meg és a szerződő felek nem állapodnak meg eltérően, úgy a közvetítő minősül a szállodával szemben kötelező szerződő félnek.
 6. Csoportos vagy rendszeresen ismétlődő megrendelések esetén a felek írásbeli keretmegállapodást köthetnek, melynek rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételekkel szemben, az ÁSZF érvényességét azonban nem érinti. Ez vonatkozik az egyedi írásos szerződésekre is.
 7. A bérelt helységek további bérbeadása, valamint azok szerződésben meghatározott szállástól eltérő felhasználása kizárólag a szálloda előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

III. Szállással kapcsolatos szolgáltatások – individuális ügyfelek

 1. A szálloda köteles a lefoglalt szobát az érkezés napján 14:00 óráig az ügyfél rendelkezésére bocsájtani. Az ügyfél csak azon esetben jogosult a lefoglalt szoba korábbi elkészítéséhez, amennyiben erről a szerződés aláírásával egyidejűleg megegyezett a szállodával.
 1. Amennyiben az ügyfél nem állapodott meg a szállodával eltérően, úgy köteles legkésőbb az indulás napján 10:00 óráig kiüríteni és elhagyni a szobát. A szoba késleltetett átadása esetén a szálloda az ár 20%-nak megfelelő többletet számlázni. Amennyiben a 18:00 óráig sem kerül sor a szoba átadására, úgy a szálloda az eredeti ás 100% -nak megfelelő többletet felszámíthat anélkül, hogy az ügyfélnek szerződéses igényekei keletkezzenek a szálloda szállással kapcsolatos szolgálataira.
 1. Amennyiben az ügyfél nem érkezik meg a szállodába legkésőbb 18:00 óráig és hacsak a későbbi érkezésről nem értesítette a szállodát, úgy a szálloda jogosult a lefoglalt szobát másik ügyfélnek kiadni.
 2. Amennyiben az ügyfél reggel 06:00 óra előtt száll meg, úgy köteles az egész előző éjszakai szállás árát kifizetni.
 3. Az ügyfél köteles az elszállásolásnál közölni a recepcióval minden esetleges hiányosságot, eltérést vagy egyéb fenntartásait haladéktalanul ezek felfedezését követően. Szintén köteles jelenteni a szoba vagy a berendezés bármilyen jellegű károsodását. Amennyiben a szálloda a szoba vagy a berendezés károsodását az ügyfél elszállásolásának lejártával fedezi fel anélkül, hogy ezekről az ügyfél tájékoztatta volna a recepciót, úgy az ügyfél köteles teljes mértékben megtéríteni a keletkezett károkat.
 4. Az ügyfelek tartózkodását a szállodában szabályozza a szálloda szállásszabályzata és panasztételi szabályzata. Ezek a szabályok kötelező érvényűek a szálloda ügyfelei számára.
 5. A szálloda köteles az ügyfél értékeit, illetve társadalmi vagy szellemi szempontból értékeknek minősülő tárgyit biztonságos helyen megőrizni. Amennyiben az ügyfél nem él ezzel a jogával, úgy a szálloda csak korlátozott mértékben felel az említett javak károsodásáért, elvesztéséért, velük való visszaélésért, lopásért vagy egyéb jellegű értékvesztéséért. Ékszerekért, pénzbeni eszközökért és egyéb értékekért a szálloda csak 331,94 € értékig vállal felelősséget. A kártérítéshez való jogával az ügyfél a keletkezett kár észrevételének napjától számított 15 napig élhet, mely határidő elteltével az ügyfél kártérítéshez való joga megszűnik. FennállFkárt a feltétele annak hogy a keletkezett kárral az ügyfél legkésőbb a szállodából való távozásának napján szembesült.
 6. Amennyiben az ügyfél garantált foglalást igényel, a szálloda jogosult a foglalás teljes árából 100%-nak megfelelő előleget követelni. Az előleg jóváírásával a foglalás a szálloda részéről garantáltnak minősül.

 

 1. Szállással kapcsolatos szolgáltatások – csoportok
  1. Amennyiben jelen ÁSZF nem rendelkeznek eltérően, úgy a csoportokra jelen ÁSZF III. Cikk szállási feltételeivel kapcsolatos rendelkezései vonatkoznak.

 

 1. A szálloda szolgáltatásainak árai és a fizetési feltételek
 1. Az ügyfél köteles a szolgáltatásokért a megegyezés szerinti árat megfizetni, ez vonatkozik a szálloda által harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatásokra az ügyfél kifejezett kérésére.
 2. A megegyezés szerinti árnak minősül a foglalás visszaigazolásán feltüntetett ár. Amennyiben az ár nincs feltüntetve a visszaigazoláson, úgy a közzétett árlistákban feltüntetett árak érvényesek.
 3. A szálloda árlistáján feltüntetett árak véglegesek és tartalmazzák az ÁFA-t, viszont nem tartalmazzák az üdülőhelyi díjat és a helyi adót.
 4. Amennyiben a szerződéskötés és a megrendelt szolgáltatások nyújtása közötti időtartam meghaladja a 4 hónapot, amely alatt a szállodai árak emelkednek, a szálloda jogosult növelni a megegyeztetett árat, ez az áremelés azonban nem haladhatja meg a megegyezett ár 5% -át.
 5. A szálloda megváltoztathatja az árat azon esetben is, ha az ügyfél a szálloda hozzájárulásával megváltoztatja a lefoglalt szobák számát, a szállodai szolgáltatások körét, a tartózkodás időtartamát stb.
 6. A szálloda jogosult a szerződéskötésnél előzetes fizetést igényelni.
 7. Amennyiben a felek nem állapodnak meg másképp, a megrendelt és igénybe vett szolgáltatások számlázási alapját az adójogi bizonylat képezi – azaz az ügyfél távozásának napján, illetve a megrendelt szolgáltatások igénybevételének napján kiadott számla. A számlának tartalmaznia kell Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai által meghatározott összes követelményt.
 8. A szállás és a szolgáltatás igénybevételéért a vendég köteles az érvényes árlista szerinti árat megfizetni, általában az üdülés vége előtt, de legkésőbb az egyhetes tartózkodást követően. A számla a benyújtásakor fizetendő, megegyezés esetén a fizetési határidő legfeljebb 14 napra terjedhet ki.
 9. Kártyás fizetés a szállodai szolgáltatások igénybevétele előtt és után lehetséges, az ügyfél által megadott, a fizetés végrehajtásához szükséges adatok alapján. A kártyás fizetéssel kapcsolatban kért adatok megadásával az ügyfél hozzájárul a kártya használatához. A szállodának jogában áll utólag is levonni az ügyfél hitelkártyájáról számlázni azokat az esetleges eltérésekért, amelyeket a távozása után észlel /pl. fogyasztás a minibár kínálatából, kártérítés, büntetés, stb./, amihez az ügyfél hozzájárul. A szálloda azonban köteles írásban / e-mailben / tájékoztatni az ügyfelet az esetleges eltérések kiegyenlítéséről az ügyfél hitelkártyájáról, valamint ezek okairól.
 10. Fizetési késedelem esetén a szálloda jogosult a késedelem minden napjáért késedelmi kamat felszámolására, melynek értéke a fizetendő összeg 0,5 %-át képezi.
 11. Az ügyfél szálloda iránti beszámítási követelése kizárólag akkor lehetséges, ha az ügyfél szálloda iránti követelése vitathatatlan vagy érvénes.

 

 1. Rendezvények
 2. A rendezvény megfelelő előkészítésének biztosítása érdekében a rendező legkésőbb a rendezvény előtt számított 30 naptári nappal köteles értesíteni a szállodát a résztvevők végső számáról.
 3. Az ügyfél kérésére nyújtott szolgáltatások körének megváltozása esetén a szálloda a saját lehetőségeinek megfelelően nyújtott szolgáltatás kiterjesztését biztosítja, feltéve, hogy az ilyen kérést tisztességes kereskedő gondozásával kezeli. Az ügyfélnek azonban nincs jogi igénye a nyújtott szolgáltatások körének növelésére.
 4. Amennyiben a rendezvény résztvevőinek száma 10% -nál nagyobb változása fordulna elő, úgy ez a tény a szállodával való előzetes megállapodás tárgyát képezi. A résztvevők létszámában ilyen változás / eltérés / előfordulása esetén a szálloda fenntartja azon jogát, hogy egyoldalúan megváltoztassa a visszaigazolt helységeket; a megegyezésbe foglalt színvonalra és a műszaki felszerelésre nem vonatkozik a változtatás lehetősége.
 5. Amennyiben a rendezvény résztvevőinek száma 10% -nál nagyobb változása esetén a szálloda jogosult a megállapodás szerinti ár megváltoztatására. A végleges számlázás alapja a résztvevők tényleges száma.
 6. Az étteremben megszervezett olyan rendezvények esetén, melyek 22:00 óráig nem érnek véget és a megállapodott áruk nem veszi figyelembe a rendezvény hosszabb időtartamát / meghaladva a nyitvatartási időt/, a szálloda jogosult a felszolgálásért többletárat számlázni.
 7. A lobby bárban megszervezett olyan rendezvények esetén, melyek 22:00 óráig nem érnek véget és a megállapodott áruk nem veszi figyelembe a rendezvény hosszabb időtartamát / meghaladva a nyitvatartási időt/, a szálloda jogosult a felszolgálásért többletárat számlázni.
 8. A szervező vagy megrendelő nem jogosult a rendezvényt saját ételekkel vagy italokkal ellátni, kivéve, ha a szállodával előzőleg írásban megállapodott. Ilyen esetekben a szálloda felszolgálói díjat számít fel.
 9. A rendezvény szervezője és a megrendelő kötelesek a rendezvény résztvevői által az előzetes megállapodásban meghatározott fogyasztás keretét és árkalkulációt meghaladó rendelt ételek és italok együttes és egyetemes kifizetésére.
 10. A rendezvény szervezője és a megrendelő kötelesek a rendezvény résztvevői által az előzetes megállapodásban meghatározott szolgáltatások keretét és árkalkulációt meghaladó további rendelt szolgáltatások együttes és egyetemes kifizetésére.
 11. A szálloda nem felelős a szellemi tulajdonjogok esetleges megsértéséért. Esemény esetén a szervező / megrendelő / köteles saját nevében, saját felelősségére és saját költségére rendezni minden a szerzői jogi szervezet felé fennálló kötelezettséget.
 12. A rendezvény szervezője vagy a megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a szállodát, ha az esemény közérdeket sújt, megsérti a közrendet, korlátozza vagy veszélyeztetheti a szálloda és a szálloda egyéb ügyfelei érdekeit. A szálloda felhatalmazással rendelkezik arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen az ilyen állapot megelőzésére, és az ügyfél köteles viselni ezeket.
 13. Hirdetések az újságokban vagy egyéb médiában / nyomtatott vagy elektronikus sajtóban, stb./ közzétett hirdetések és bejelentések, különösen meghívások interjúkra, politikai, vallási és kereskedelmi rendezvényekre, amelyek a szállodával való bármilyen kapcsolatra utalhatnak, vagy amelyek károsíthatják a szálloda jó hírnevét, vagy visszaélhetnek azzal, kizárólag a szálloda előzetes írásbeli hozzájárulásával valósíthatók meg.
 14. Amennyiben a szálloda rendezvényt szervezőjének kérésre harmadik felektől technikai és egyéb berendezéseket szerez be, mindig az esemény szervezőjének vagy megrendelőjének nevében, felhatalmazásával és érdekében jár el. A szállodának ilyen tevékenységgel kapcsolatban semmilyen kötelezettsége nem keletkezik harmadik személyek iránt, és a harmadik felek ezen berendezések használatával kapcsolatos igényeit kizárólag a rendezvény szervezőjét illetik.
 15. A szervező, illetve a rendezvény megrendelőjének saját elektromos, elektronikus, műszaki berendezéseinek alkalmazása a szálloda villamos hálózatának használatakor a szálloda előzetes írásbeli beleegyezését igényli. A szálloda fenntartja a jogát, hogy külön díjat számoljon fel olyan berendezésekért és eszközökért, amelyek általában növelik a szálloda energiaellátási vagy üzemeltetési költségeit.
 16. Az ilyen berendezések használatából eredő hibák vagy a szálloda technikai felszereltségének károsodása esetén a rendezvény szervezője / megrendelője / teljes mértékben felelős az eredeti helyreállítással kapcsolatban felmerülő költségekért. A szálloda jogosult alkalmazottai vagy harmadik felek által az ilyen berendezések ellenőrzésére, valamint hasonló állapotok megelőzése, ill. megakadályozása érdeképen intézkedéseket tenni, és az ügyfél köteles ezeket viselni.
 17. A rendezvény szervezője által használt műszaki, elektronikus vagy elektromos berendezések biztonságosságáért teljes mértékben és kizárólagosan a rendezvény szervezője / megrendelője / felelős.
 18. Minden alkalmazott dísztelemnek vagy díszítőanyagnak meg kell felelnie a törvényben előírt tűzvédelmi követelményeknek. A szálloda jogosult az illetékes hatóságok véleményét kérni. A lehetséges károk elkerülése érdekében a díszanyagok és elemek telepítése és elhelyezése a szállodával kötött, vonatkozó előzetes megállapodás tárgyát képezik.
 19. A rendezvényen kiállított/elhelyezett tárgyakat és egyéb elemeket a rendezvény befejeztével azonnal el kell távolítani. Amennyiben a szervező vagy a megrendelő fél elmulasztja ezen kikötést és a tárgyakat a rendezvényt fogadó teremben hagyja, a szálloda jogosult a helyiséget felszámolni ezek eltávolításáig. A szálloda jogosult továbbá ezeket az elemeket eltávolítani és tárolni rendezvény szervezőjének, ill. megrendelőjének költségére letéti szerződés megkötése nélkül.

 

VII. Előleg a szolgáltatásokért 

 1. Amennyiben a szállodával nem köttetett egyéb írásos megállapodás, a szálloda jogosult az előleg kifizetésére az alábbiak szerint:
 • legfeljebb 50 résztvevővel számoló rendezvény esetén a megrendelt szolgáltatások árának 50% - 80%-át képző előleget, legkésőbb 14 nappal a rendezvényt előtt
 • 50 résztvevőt meghaladó rendezvény esetén a megrendelt szolgáltatások árának 25% - 50%-át képző előleget legkésőbb 60 nappal a rendezvényt előtt, valamint a megrendelt szolgáltatások árának 50%-át képző második részleget legkésőbb 30 nappal a rendezvényt előtt.
 1. Esküvőre szóló foglalás esetén a szálloda jogosult 1 000 EUR értékű vissza nem térítendő előleget kérni a kötelező érvényű megrendelést jóváhagyásakor.
 2. Az előleg kifizetése a szerződéses kötelezettségek megerősítésének tekintendő. Az előleg összege a megrendelés törlése esetén nem térítendő vissza, hanem átalányösszegű kártérítésnek minősül. Az előleg a megrendelés törlése esetén nem térítendő vissza, hanem átalányösszegű kártérítésnek minősül / elmaradt haszon /.
 3. Amennyiben az előleg kifizetése késedelembe esik, a szálloda fenntartja jogát, hogy a foglalást előzetes értesítés nélkül törölje.

 

VIII. Elállás, megrendelés törlése. Visszavonás feltételei

 1. Az ügyfél jogosult a megrendelt szolgáltatások, ill. rendezvény visszavonására.
 2. Rendezvények és szolgáltatások törlése esetén a szálloda jogosult a törlési díj megfizetésére, amelyet a szolgáltatás vagy a rendezvény meghatározott árának százalékos aránya határoz meg annak függvényében, hogy hányan személyre volt tervezve, ill. a rendezvény vagy szolgáltatás törlése és a tervezett kezdete óta eltelt idő függvényében. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a szolgáltatás vagy rendezvény árából meghatározott törlési díjak a következők:

 

 Legfeljebb 20 szállásos / roomnights rendezvények, illetve szállás nélküli legfeljebb 20 fős rendezvények törlése esetén a szálloda köv. törlési díjak számlázására jogosult:

 • a rendezvény vagy szolgáltatás tervezett időpontja előtti 15. – 30. nappal való törlés esetén ................................................................a becsült ár 30 %-a
 • a rendezvény vagy szolgáltatás tervezett időpontja előtti 7. – 14. nappal való törlés esetén ................................................................a becsült ár 50 %-a
 • a rendezvény vagy szolgáltatás tervezett időpontja előtti 6 vagy kevesebb nappal való törlés esetén ................................................................a becsült ár 100 %-a

 

21 szállást / roomnights meghaladó rendezvények, illetve szállás nélküli, legalább 21 fős rendezvények törlése esetén a szálloda köv. törlési díjak számlázására jogosult:

 • rendezvény vagy szolgáltatás a kötelező érvényű megrendelés jóváhagyásától a rendezvény vagy szolgáltatás tervezett időpontja előtti 121 nappal való törlés esetén ..................... a becsült ár 10 %-a
 • a rendezvény vagy szolgáltatás tervezett időpontja előtti 61. - 120. nappal való törlés esetén ...............................................................a becsült ár 20 %-a 
 • a rendezvény vagy szolgáltatás tervezett időpontja előtti 31. – 60. nappal való törlés esetén ...............................................................a becsült ár 30 %-a
 • a rendezvény vagy szolgáltatás tervezett időpontja előtti 14. – 30. nappal való törlés esetén ...............................................................a becsült ár 50 %-a
 • a rendezvény vagy szolgáltatás tervezett időpontja előtti 14 és kevesebb nappal való törlés esetén  ...............................................................a becsült ár 100 %-a

 

 1. Individuális ügyfelek elszállásolása esetén a szálloda a köv. törlési díjak felszámolására jogosult, amennyiben a feltüntetett üdülésekre nem vonatkozik egyéb rendelkezés:
 • az üdülés tervezett kezdete előtti 15 - 30 nappal való törlés esetén ................................................................................................ a szállás árának 10% -a
 • az üdülés tervezett kezdete előtti 3 - 15 nappal való törlés esetén.............................................................................. a szállás árának 50 %-a
 • az üdülés tervezett kezdete előtti 2 és kevesebb nappal való törlés esetén.......................................................................a szállás árának 100 %-a s
 • LAST MINUTE és olyan üdülés törlése esetén, melynek értéke alacsonyabb az árlistában feltüntetett ártól ............... a szállás árának 100 %-a.

 

 1. Csoportos szállás esetén ugyanolyan feltételek vonatkoznak a törlési díjakra, mint a rendezvények esetében /2.pont/.
 2. A rendezvények biztosítása érdekében a szálloda által beszerzett technikai felszerelés költségeit olyan mértékben, amely már felmerült a szállodának és nem lehetséges más felhasználással való fedezésük, teljes összegében az ügyfél köteles megtéríteni.
 3. Vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása esetén a becsült teljes ár az italok, ételek, helyiségek bérleti díja és egyéb szolgáltatások megegyezett díjainak összege. Amennyiben az ár még nincs rögzítve, a számítására a köv. képlet alkalmazandó: a bankett menü legalacsonyabb ára x személyek száma.

 

 1. A szerződéstől való elállás a szálloda részéről
 2. A szálloda jogosult a szerződéstől való elállásra, ha a foglalást olyan megrendeléssel rendezték, amelyben az ügyfél a fizetési kötelezettség nélkül meghatározott időn belül visszavonhatja a foglalást, a szálloda igényt tart a lefoglalt szobákra, és az ügyfél nem törli a lemondási jogát.
 3. A szálloda továbbá jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben:
 • ezen jogát írásban került meghatározásra az ügyféllel a szerződésben megjelölt okok miatt,
 • az ügyfél nem ragaszkodik a szálloda szerződéses teljesítéséhez, - az ügyfélnek a szállodával szemben fennálló fizetési kötelezettségei vannak,
 • a foglalás során előrefizetésben vagy előlegfizetésben egyetek meg a felek, és az ügyfél nem teljesítette kötelezettségeit határidőn belül, azonban a szálloda legkésőbb az ügyfél kötelezettsége teljesítésének időpontjáig állhat el a szerződéstől,
 • olyan körülmények merülnek fel, melyekért a szálloda nem vállal felelősséget,
 • olyan körülmények merülnek fel, melyek akadályozzák a szerződés teljesítését,
 • a szolgáltatásokat vagy rendezvények az ügyfél hamis, félrevezető vagy helytelen adatai vagy egyéb lényeges tény megadása mellett kerültek foglalásra,
 • a szálloda megalapozott okkal feltételezi, hogy a szállodai szolgáltatások igénybevétele veszélyeztetheti a szálloda megfelelő üzemeltetését, biztonságát vagy jó hírnevét a nyilvánosság előtt anélkül, hogy ez a kockázat a szálloda tulajdonosnak, ill. szervezetének volna tulajdonítható.

 

 1. A behozott vagy megőrzésre átadott tárgyak károsodásáért való felelősség
 2. A szálloda felelősséget vállal azon behozott, ill. megőrzésre átadott tárgyakon esetlegesen létrejött károkért, amelyeket az elszállásolt ügyfelek hoztak be, vagy számukra lettek behozva, kivéve, ha a kár egyéb módon keletkezett. Behozott tárgynak minősülnek olyan tárgyak, melyeket a szálloda szállási egységeibe, vagy megőrzés céljára hoztak be, ill. átadták a szálloda alkalmazottainak a vendégek.
 3. Ékszerek, készpénz és egyéb értéktárgyak esetében a szálloda csak 331,94 EUR értékig vállal felelősséget abban az esetben, ha ezeket az erre meghatározott helyen helyezték el tesz ki, ha letétbe helyezték és egy meghatározott helyen lezárták. A kártérítéshez való jog megszűnik, ha azzal a kárt elszenvedett ügyfél a kár felfedezésének napjától számított 15 napon belül nem él vele.
 4. A garázsban vagy a parkolóban fenntartott parkolóhely biztosításával nem jön létre megőrzésre vonatkozó megállapodás. A szálloda nem vállal felelősséget a parkoló járművek és felszerelésük megkárosodásáért.
 5. A szálloda semmilyen felelősséget nem vállal a szabadidős programok során történő balesetekért, kivéve ha azok a szálloda részéről tanúsított súlyos gondatlanság vagy szándék miatt következett be.

 

 1. Általános rendelkezések
 2. A szállodában nem lehetséges háziállatokkal megszállni.
 3. A dohányzás csak a szálloda arra fenntartott területein engedélyezett. A szálloda minden egyéb beltéri területén /beltéri létesítmények és szobák/ a dohányzás tilos. E tilalom megsértése esetén a szálloda jogosult 100.00 EUR értékű bírságot kiszab ki az ügyfélre.
 4. Veszélyes anyagok / robbanóanyagok és lőszerek, maró anyagok, mérgező anyagok vagy toxikus anyagok, fertőző vagy radioaktív anyagok/ nem vihetők be a szállodába.
 5. A szálloda a vendégeknek küldött üzeneteket, postai küldeményeket és árut átveszi. A szálloda vendégeinek szállítmányait az ügyfél kérésére és küldési díj fejében továbbítja.
 6. A szálloda a megtalált tárgyakat kizárólag az ügyfél kérésére továbbítja. A megtalált tárgyakat a szálloda legfeljebb hat hónapig tárolja. Ezen határidő elteltével a nyilvánvaló értékű tárgyakat átadja az illetékes hatóságoknak.

 

XII. Záró rendelkezések

 1. Ezen általános üzleti feltételeket és belőlük eredő jogviszonyokat a szlovák jogrendszer szabályozza.
 2. Amennyiben jelen általános szerződési feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné vállnak, az nem érinti az általános szerződési feltételek egyéb rendelkezésének érvényességét.
 3. Az ügyfelek a foglalás megvalósításával egyidejűleg elfogadják a szálloda jelenlegi általános szerződési feltételeit. A szálloda fenntartja a jogát ezen általános szerződési feltételek megváltoztatására. Az általános szerződési feltételek írásos közlésének kötelezettsége teljesítettnek minősül azok szállodán belüli elérhető helyen való elhelyezésével, ill. a szálloda weboldalán: www.thermalsirava.sk.

 

Kelt 2018. 04. 03-án, Kaluža/Szlovákia       

                                                                                               Ing. Juraj Naščák

                                                                       Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT igazgatója

Thermal ŠÍRAVA HOTEL****

+421 940 600 944
+421 56 2852 200
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

THERMALPARK

+421 944 383 486 
+421 56 285 20 20
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kaluža 656, 0726 36 Kaluža, SK

INFORMÁCIÓK

NEWSLETTER

Szeretne rendszeresen tájékozódni új ajánlatainkról? Kérje tájékoztató e-mailünk küldését.

Copyright © 2018 Thermal ŠÍRAVA HOTEL****   Minden jog fenntartva.

Kivitelezés: COMTECH.