Ogólne warunki handlowe

 • Miejsce zakwaterowania:   Hotel Thermal ŠÍRAVA ****
 • Adres:    Kaluža 656, 072 36  Kaluža
 • REGON:   50 364 103 
 • NIP:  2120290194
 • NUMER VAT :  SK2120290194
 • Osoba odpowiedzialna:  Miroslav Kozma
 • Kontakt telefoniczny :  +421 948 325 568
 • Założyciel : Zemplínska šírava, Sp.z o.o.., Partizánska 65, 071 01  Michalovce
 • Rejestr Handlowy: Sąd Okręgowy  Koszyce  Oddział I , Sygnatura numer  39290/V

 

Drogi gościu!

Cieszymy się, że zdecydowałeś się skorzystać z oferty  Hotelu Thermal Šírava ****. Ponieważ staramy się, żeby  pobyt w naszym hotelu był jak najbardziej przyjemny, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi warunkami handlowymi, które regulują i określają  stosunek umowny między tobą i  hotelem, na podstawie akceptacji Twojego zamówienia.

 1. Celem niniejszych Ogólnych warunkówn handlowych (zwanych dalej "OWH") jest ustanowienie ram prawnych dla relacji pomiędzy operatorem hotelowym i jego klientami w celu zapewnienia informacji o warunkach dotyczących świadczenia usług dla klienta.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy umów o rezerwacji w pokoju hotelowym do zakwaterowania, , sali konferencyjnych  i bankietowych  hotelu na imprezy oraz  przeprowadzania imprez za wynajęcie,  i także wszystkich innych  dostaw i usług świadczonych klientom.
 3. Warunki handlowe klienta mogą być zaakceptowane tylko w przypadku wyraźnego uzgodnienia z góry.
 4. Niniejsze OWH stanowią integralną część każdej umowy (porozumienia ) i zamówienia, której przedmiotem jest zobowiązanie hotelu do zapewnienia klientowi określonych usług i zobowiązania klienta do zapłaty uzgodnionej ceny za świadczone usługi.
 5. Zachodzi domniemanie, że klient zapoznał się z niniejszymi OWH , chyba że udowodni to, że dostęp do nich był ograniczony lub uniemożliwiony z winy hotelu.
 6. Niniejsze OWH stają się ważne w dniu ich publikacji oraz dla klienta w momencie rezerwacji usługi.

 

 1. Definicja terminów

Do celów niniejszej Umowy:

 1. Klient oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która podpisuje umowę z hotelem
  usługę lub wyśle wiążące zamówienie do hotelu. 

 

 1. Hotel jest obiektem obsługiwanym przez firmę Zemplínska šírava, Sp. z o.o.., 
  z siedzibą Partizánska 65, 071 01 Michalovce, REGON : 50 364 103, zapisaną w  
  Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Koszyce, Oddział I, Sygnatura numer :  39290/V, 
  pod nazwą  Hotel Thermal ŠÍRAVA ****.

 

 1. Stronami umowy są hotel i klient.

 

 1. Usługa jest każda usługa świadczona przez hotel zgodnie z jego przedmiotem działalności , w szczególności zakwaterowanie, usługi gastronomiczne , usługi wellness i kongresowe.

 

 1. Klienci indywidualni zazwyczaj od 1 do 9 osób, którzy wspólnie rezerwują usługi hotelowe lub rezerwują noclegi w tym samym czasie przyjazdu i wyjazdu.

 

 1. Grupa – z reguły 10 lub więcej osób, które wspólnie zamówią usługi hotelowe lub zarezerwują zakwaterowanie w hotelu w tym samy czasie przyjazdu i wyjazdu.
 2. Impreza – impreza towarzyska, w której bierze udział większa liczba osób, a która związana jest ze świadczeniem licznych rodzajów usług hotelowych.
 3. Organizator imprezy każda osoba fizyczna lub prawna, która pod względem organizacyjnym, technicznym lub w innym organizuje imprezę w imieniu lub na rzecz klienta, a w tym celu wstępuje z hotelem do stosunku umownego; jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, obowiązuje, że osoba zamawiająca imprezę (klient) jest jej organizatorem.
 4. Moment dokonania płatności -moment, kiedy hotel może dysponować otrzymanymi środkami pieniężnymi, tj. w dniu ich zaksięgowaniu na koncie lub wybrania z kasy itp.
 5. Szkoda – rzeczywista szkoda i utracone korzyści. Szkoda zostanie zrekompensowana w pieniądzach; w przypadku gdy strona wezwana tego zażąda i jeżeli jest to możliwe, szkoda zostanie zrekompensowana poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego.
 6. Zawarcie umowy
 7. Zawarciem umowy rozumie się porozumienie dotyczące świadczenia usług. zawarte pomiędzy hotelem i klientem.
 8. Zawarciem umowy hotel zobowiązuje się do zapewnienia usług klientowi w ustalonym zakresie i jakości, przy jednocześnym powstaniu obowiązku dotyczącego zapłaty uzgodnionej ceny i ewentualnie wyrządzonej szkody powstalej w związku z usługami hotelowymi przez klienta.
 9. Umowa powstaje potwierdzeniem zamówienia  / rezerwacji / klienta  przez hotel . Akceptacja może być sporządzona  w formie pisemnej, faksem lub emailem.
 10. Wykonawcy umowy są hotel i klient. W przypadku, że usługi hotelowe zamawiała osoba trzecia/ pośrednik /, wobec hotelu jest pośrednik  stroną  zobowiązaną / umowną / chyba że Umawiające  Strony uzgodnią inaczej.
 11. W przypadku zamówień grupowych lub regularnie powtarzających się, strony mogą zawrzeć pisemną umowę ramową pod warunkiem , że porozumienia zawarte w niniejszej umowie będą  miałi  pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWH.  Jednakże nie ma to wpływu na ważność OWH. Dotyczy to również indywidualnych pisemnych umów.
 12. Dalszy wynajem wynajmowanych pomieszczeń i zarówno ich używanie do innych celów niż byli uzgodnione w umowie wymagają pisemnej zgody hotelu.

 

III. Usługi zakwaterowania - klienci indywidualni

 1. Hotel jest zobowiązany udostępnić klientowi zarezerwowane pokoje od godziny 14.00. w dniu uzgodnionego  Klient jest uprawniony do otrzymania zarezerwowanego pokoju przed wyżej wymienioną datą tylko wtedy, gdy wyraźnie zgodził się z hotelem po podpisaniu umowy . Klient nie jest uprawniony otrzymać do udostępnienia   konkretnego pokoju, z wyjątkiem
  specjalnego porozumienia  z hotelem. 
 2. Klienci powinni opuścić miejsce zakwaterowania najpóźniej w dniu ukończenia pobytu do godz. 10:00. , o ile z góry nie uzgodniono inaczej.  W przypadku  opóżnionego opuszczenia pokoju  ma hotel prawo wymagać od klientów uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości  20 % ceny cennikowej, w przypadku opuszczenia pokoju po godzinie 18:00 hotel może naliczyć opłatę w wysokości 100 % ceny cennikowej.
 3. W przypadku przyjazdu do hotelu najpóżniej do godziny 18: 00 w dniu przyjazdu do hotelu, chyba że późniejszy przyjazd został wyraźnie uzgodniony, hotel ma prawo   zarezerwować zarezerwowany pokój innemu klientowi.  
 4. Jeżeli klient zakwateruje się w hotelu przed godziną 6.00 rano, jest on zobowiązany do zapłaty ceny zakwaterowania za poprzednią noc.
 5. Klient jest zobowiązany zgłosić wszelkie możliwe braki, rozbieżności lub zastrzeżenia niezwłocznie po przybyciu do pokoju do recepcji hotelowej . Jest on również zobowiązany  działać w przypadku  jeśli znajdzie jakiekolwiek uszkodzenie pokoju lub jego inwentarzu.  W przypadku, gdy hotel znajdzie szkodę w pokoju lub jego inwentarzu po pobycie klienta bez zgłoszenia informacji do recepcji przez klienta , klient jest zobowiązany  zapłacić odszkodowanie za szkody wyrządzone w pokoju  lub jego inwentarzu  w całości.
 6. Pobyt klienta w hotelu reguluje zasady składania zamówień i reklamacje. Zasady te obowiązują klientów hotelu.
 7. Hotel jest zobowiązany do umożliwienia klientowi przechowywania wartościowych przedmiotów lub przedmiotów o wysokiej wartości finansowej, społecznej lub intelektualnej w bezpiecznym miejscu. Jeżeli klient nie skorzysta z tego prawa, hotel odpowiada w ograniczonym zakresie za szkody spowodowane utratą, niewłaściwym użyciem, zniszczeniem, przywłaszczeniem lub w inny sposób. Za biżuterię, pieniądze i inne kosztowności hotel odpowiada jedynie do kwoty 331,94 EUR, w przypadku, gdy zostały odłożone i zamknięte w miejscu do tego przeznaczonym. Prawo do odszkodowania wygasa, jeżeli nie zostało zastosowane najpóźniej do 15 dnia po dniu, w którym poszkodowany klient dowiedział się o szkodzie.
 8. Jeżeli klient jest zainteresowany rezerwacją gwarantowaną, hotel ma prawo zażądać od klienta wpłatę zaliczki w wysokości 100% całkowitej ceny rezerwacji. Rezerwacja jest rozpatrywana
  gwarantowane przez hotel w momencie wpłaty kaucji. 
 9. Usługi zakwaterowania – grupy
  1. O ile nie określono inaczej w niniejszych OWH, mają zastosowania postanowienia art. III. dotyczące usług zakwaterowania.   
  2. Ceny za usługi hotelowe i warunki płatności
 10. Klient jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny za świadczone usługi , również za usługi świadczone przez hotel na wyraźne życzenie klienta na rzecz osób trzecich.
 11. Uzgodniona cena jest podana w potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli cena nie została uzgodniona, obowiązują opublikowane cenniki.
 12. Ceny wymienione w cenniku hotelu są ostateczne i zawierają podatek VAT, ale nie zawierają podatków lokalnych.
 13. Jeżeli upłynie okres 4 miesiący od zawarcia umowy a wykonania zamówionych usług, podczas których ceny hotelowe są podwyższane, hotel może rozsądnie podnieść uzgodnioną cenę, maksymalnie do 5% uzgodnionej ceny.
 14. Hotel może również ulec zmianie, jeśli klient dodatkowo za zgodą hotelu zmieni liczbę zarezerwowanych pokoi, zakres usług hotelowych, długość pobytu itp.
 15. Hotel jest uprawniony do żądania zapłaty z góry przy podpisywaniu umowy.
 16. O ile nie uzgodniono z wyprzedzeniem, podstawą do rozliczenia zamówionych i używanych usług przez klienta jest dokument podatkowy - faktura wystawiona w dniu, w którym klient opuszcza pomieszczenia hotelu lub w dniu, w którym klient korzystał z zamówionych usług hotelu. Faktura musi zawierać wszystkie szczegóły określone w obowiązujących przepisach prawnych Republiki Słowackiej.
 17. W przypadku zakwaterowania i świadczonych usług, gość jest zobowiązany do zapłaty ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem, zazwyczaj przed końcem pobytu, jednakże nie dłużej niż za pobyt tygodniowy. Faktura jest płatna w momencie  jej przedstawienia , w przypadku porozumienia  termin płatności  może wynosić do 14 dni.
 18. Płatność kartą kredytową można dokonać przed i po świadczeniu usługach hotelowych,
  na podstawie danych potrzebnych do dokonania płatności otrzymanych przez hotel. Hotel jest również uprawniony do dodatkowego naliczenia rozbieżności z karty kredytowej klienta,
  które zostaną wykryte po jego wyjeździe spożycie z minibaru, odszkodowanie, kara itp.  z którymi klient się zgadza. Jednakże hotel jest zobowiązany na piśmie / e-mailem / do poinformowania klienta o wszelkich dodatkowych rozliczeniach różnic z karty kredytowej klienta i przyczynach takiego dodatkowego rozliczenia.
 19. Jeśli płatność zostanie opóźniona, hotel ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę
  0,5% opóźnionej płatności za każdy dzień zwłoki.
 20. Potrącenie wierzytelności wobec hotelu jest możliwe tylko wtedy, że  potrącenie wierzytelności  jest bezsporne lub ważne .

 

 1. Imprezy
 2. W celu zapewnienia właściwego przygotowania imprezy organizator jest zobowiązany zgłosić hotelowi ostateczną liczbę uczestników najpóźniej do 30 dni kalendarzowych przed imprezą.
 3. W przypadku zmiany zakresu usług świadczonych na życzenie klienta, hotel zapewni rozszerzenie zakresu świadczonych usług zgodnie z własnymi możliwościami, pod warunkiem, że do takiego życzenia hotel podejdzie z troską sumiennego przedsiębiorcy. Klient nie ma jednak roszczenia prawnego do zwiększenia zakresu świadczonych usług.
 4. Zmiana liczby uczestników imprezy o więcej niż 10% musi zostać wcześniej uzgodniona z hotelem. Po takiej zmianie / odchyleniu / liczby uczestników hotel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany potwierdzonych pokoi; uzgodniony standard i wyposażenie techniczne muszą zostać zachowane.
 5. Jeżeli liczba uczestników zostanie przekroczona o więcej niż 10%, hotelowi przysługuje także prawo do zmiany uzgodnionej ceny. Podstawą rozliczenia jest rzeczywista liczba uczestników.
 6. Imprezy organizowane w pomieszczeniach restauracji, które trwają dłużej niż do godz. 22.00, a uzgodniona cena nie uwzględnia dłuższego czasu trwania imprezy / dłużej niż godziny otwarcia /, hotel może naliczyć opłatę za obsługę na podstawie indywidualnych potwierdzeń.
 7. Na imprezach w lobby barze, które trwają dłużej niż do godz. 22:00. i jeżeli uzgodniona cena nie uwzględnia dłuższego czasu trwania imprezy / dłużej niż godziny otwarcia /, hotel może naliczyć opłatę za obsługę na podstawie indywidualnych potwierdzeń.
 8. Organizator lub osoba zamawiająca imprezę nie są uprawnieni do zaopatrywania imprezy we własne posiłki lub napoje, z wyjątkiem uprzednich wyraźnych pisemnych uzgodnień z hotelem. W takich przypadkach hotel pobiera opłatę serwisową.
 9. Organizator imprezy i jej zamawiający zobowiązani są zapłacić wspólnie za spożywanie posiłków i napojów zamówionych przez uczestników imprezy wykraczających poza uzgodnione ramy całkowitych wyliczonych kosztów.
 10. Organizator imprezy i jego zamawiający zobowiązani są zapłacić wspólnie za usługi zamówione przez uczestników imprezy, które wykraczają poza uzgodnione ramy całkowitych wyliczonych kosztów.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej. Podczas imprezy organizator / zamawiający / jest zobowiązany do załatwienia we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkich zobowiązań wobec organizacji zajmujących się ochroną praw autorskich.
 12. Organizator imprezy lub zamawiający zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania hotelu o tym, że impreza może wzbudzić zainteresowanie publiczne, zakłócić porządek publiczny, ograniczyć lub naruszyć interesy hotelu i innych jego klientów. Hotel jest upoważniony do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobieżenia takiemu stanowi i klient jest zobowiązany je ponieść.
 13. Ogłoszenia w gazetach lub inne ogłoszenia publikowane w mediach /prasa, internet itp./, reklamy i ogłoszenia skierowane do ogółu społeczeństwa, w szczególności zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, wydarzenia polityczne, religijne i komercyjne, które mogłyby wskazywać na jakikolwiek związek z hotelem, ew. zdolne do naruszenia lub zniszczenia reputacji hotelu, wymagają uprzedniej pisemnej zgody hotelu.
 14. Jeśli hotel na podstawie życzenia organizatora wydarzenia zapewni urządzenia techniczne i inne urządzenia od podmiotów trzecich, zawsze działa w imieniu, z upoważnienia i na rzecz organizatora imprezy, lub zamawiającego. Hotelowi w wyniku tego nie powstają żadne zobowiązania wobec stron trzecich, a roszczenia podmiotów trzecich za korzystanie z tego urządzenia są roszczeniami tylko wobec organizatorów imprezy.
 15. Korzystanie z własnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych, technicznych organizatora lub zamawiającego imprezę za pośrednictwem z sieci elektrycznej hotelu wymaga jego pisemnej zgody. Hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia specjalnych opłat za urządzenia i sprzęt, które zazwyczaj zwiększają koszty dostaw energii lub koszty eksploatacyjne hotelu.
 16. W przypadku usterek lub uszkodzeń urządzeń technicznych hotelu wynikających z ich korzystania pozostaje w pełni odpowiedzialny organizator / zamawiający / imprezy, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem ich do stanu pierwotnego. Hotel jest upoważniony, za pośrednictwem swoich pracowników lub stron trzecich, do przeprowadzenia kontroli tych urządzeń i wdrożenia środków zapobiegawczych lub ograniczających powstanie takiego stanu, a klient jest zobowiązany do znoszenia takich środków.
 17. Za bezpieczeństwo używanych urządzeń technicznych, elektronicznych lub elektrycznych organizatora imprezy lub jego zamawiającego w pełni odpowiada organizator / zamawiający / imprezy.
 18. Jakikolwiek wniesiony materiał dekoracyjny lub przedmiot musi być zgodny z ustawowymi wymogami przeciwpożarowymi. Hotel w związku z tym ma prawo zażądać opinii odpowiednich władz publicznych. Aby zapobiec możliwemu wyrządzeniu szkody, należy wcześniej uzgodnić z hotelem instalację i umieszczenie wniesionych materiałów i przedmiotów.
 19. Przyniesione przedmioty wystawowe i pozostałe muszą zostać usunięte natychmiast po zakończeniu wydarzenia. Jeśli organizator lub zamawiający imprezę zlekceważy to i przedmioty pozostawi w pomieszczeniu gdzie odbywała się imprezy, hotel ma prawo do czasu usunięcia tych przedmiotów naliczać opłatę za pomieszczenie. Hotel ma także prawo do usuwania i przechowywania tych przedmiotów w imieniu organizatora imprezy lub jej zamawiającego bez podpisywania umowy przechowania lub umieszczenia.

VII. Zaliczka  za usługi

 1. O ile hotel nie ma innej pisemnej umowy, hotel ma prawo zażądać zaliczki w następujący sposób:

 

 • W przypadku imprez do 50 osób  50% - 80% całkowitej ceny zamówionych usług, nie później niż 14 dni przed imprezą
 • W przypadku imprez nad 50 osób 25% - 50% całkowitej ceny zamówionych usług nie póżniej niż  60 dni przed imprezą, i resztę 50 %  ceny zamówionych usług nie póżniej niż 30 dni  przed imprezą.
 1. W przypadku rezerwacji ślubu hotel może ubiegać się o bezzwrotną przedpłatę
  w wysokości 1 000 EUR po potwierdzeniu wiążącego zamówienia.
 2. Uiszczenie płatności zaliczkowej jest potwierdzeniem odpowiedzialności umownej. Zapłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania, służy jako zryczałtowane odszkodowanie / utracone korzyści /.
 3. W przypadku, gdy zaliczka nie zostanie zapłacona w terminie, hotel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez wcześniejszego powiadomienia.

VIII. Odstąpienie, anulowanie zamówienia. Warunki anulowania

 1. 1. Klient ma prawo do anulowania zamówionych usług lub imprezy.
 2. W przypadku anulowania zamówionych imprez i usług, hotelowi przysługuje odszkodowanie za anulowanie, które określono jako procent ustalonej ceny usług lub imprezy, w zależności od liczby osób, dla których zorganizowano imprezę /usługi/, oraz okresu czasu, jaki upłynął od momentu anulowania usługi lub imprezy oraz planowanego rozpoczęcia świadczenia usług lub imprezy. O ile nie zostało inaczej określone lub uzgodnione, opłaty za anulowanie ustalone na podstawie ceny usług lub imprezy są następujące:

W przypadku imprez do 20 noclegów / roomnights lub imprez bez zakwaterowania do 20 osób, hotel ma prawo do naliczenia następujących opłat za anulowanie:

 • anulowanie pomiędzy 15 – 30  dňom dniem przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług lub imprezy .......................................................................................-30% zakładanej ceny
 • anulowanie pomiędzy 7  – 14   dniem przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług lub imprezy .......................................................................................-50% zakładanej ceny
 • anulowanie 6 i mniej przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług lub imprezy .........................................................................................................-100% zakładanej ceny

W przypadku imprez od  21 noclegów / roomnights lub imprez bez zakwaterowania od 21 osób, hotel ma prawo do naliczenia następujących opłat za anulowanie:

 • anulowanie od wiążącego zamówienia do 121 dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług lub imprezy  ..................... 10 %  zakładanej ceny
 • anulowanie pomiędzy 61  – 120 dniem przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług lub imprezy .......................................................................................nawet  do 20% zakładanej ceny
 • anulowanie pomiędzy 31  – 60 dniem przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług lub imprezy .......................................................................................nawet  do 30% zakładanej ceny
 • anulowanie pomiędzy 14  – 30 dniem przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług lub imprezy .......................................................................................nawet  do 50% zakładanej ceny
 • anulowanie pomiędzy 14 i mniej dni  przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usług lub imprezy .........................................................................................................nawet  do 100% zakładanej ceny
 1. W przypadku zakwaterowania klientów indywidualnych hotelowi przysługuje prawo naliczyć opłaty za anulowanie o ile nie zostało okresĺone inaczej:
 • anulowanie pomiędzy 15 a 30 dniem przed planowanym rozpoczęciem pobytu ................................................................................................ 10% z ceny pobytu
 • anulowanie pomiędzy 3 a 15 dniem przed planowanym rozpoczęciem pobytu ................................................................................................ nawet do 50% z ceny zakwaterowania
 • anulowanie mniej niż 2 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu   ................................................................................ nawet   do 100 % ceny zakwaterowania
 • w przypadku anulowania LAST MINUTE oraz w przypadku anulowania pobytu o wartości niższej niż w cenniku ...........................................................nawet do 100% ceny zakwaterowania.
 1. W przypadku zakwaterowania grup obowiązują takie same warunki jak warunki dla imprez / punkt 2/ .
 2. Koszty sprzętu technicznego zamówionego przez hotel w celu zorganizowania imprezy            w wysokości kosztów już poniesionych przez hotel, które nie można było pokryć w inny sposób, pokrywa klient w pełnej wysokości.
 3. W świadczeniu usług gastronomicznych zakładana łączna cena jest sumą uzgodnionych cen za napoje, posiłki, wynajem pomieszczeń i opłaty za inne usługi, a jeśli cena ta nie została jeszcze uzgodniona, do jej wyliczenia obowiązuje wzór: najniższa cena menu bankietowego x liczba osób.
 4. Odstąpienie od umowy ze strony hotelu
 5. Hotel ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy uzgodniono rezerwację z możliwością, aby klient mógł odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty, w hotelu jest możliwość zarezerwowania takich pokoi, a klient w odpowiedzi na wniosek hotelu nie zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Hotel może także odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
 • prawo to zostało uzgodnione na piśmie z klientem z przyczyn określonych w umowie,
 • klient nie chce aby hotel świadczył dla niego usługi hotelowe - klient ma w stosunku do hotelu niezapłacone zaległe zobowiązania po terminie płatności,
 • podczas rezerwacji uzgodniono płatność z góry, a klient nie wywiązał się w terminie ze swojego obowiązku, jednak hotel może odstąpić od umowy najpóźniej do momentu wywiązania się klienta z tego obowiązku,
 • pojawiły się okoliczności, ze które hotel nie odpowiada,
 • które powodują, że realizacja umowy jest niemożliwa,
 • usługi lub impreza zostały zarezerwowane poprzez podanie nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub niewłaściwych danych klienta lub innych istotnych faktów
 • hotel ma uzasadniony powód, aby sądzić, że korzystanie z usług hotelowych może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i bezpieczeństwu hotelu w stosunku do opinii publicznej, bez przypisywania tego właścicielom lub osobom prowadzącym hotel.

X .  Odpowiedzialność za szkodę powstałą w związku z wniesionymi lub odłożonymi rzeczami 

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na wniesionych lub odłożonych rzeczach, które zostały wniesione przez zakwaterowanych gości lub dla nich, chyba że szkoda zostałaby wyrządzona w inny sposób. Rzeczami wniesionymi są rzeczy, które zostały przyniesione do pomieszczeń hotelowych lub przeznaczonych do przechowywania rzeczy, a które zostały w tym celu przekazane pracownikowi hotelu.
 2. Za biżuterię, pieniądze i inne kosztowności hotel odpowiada jedynie do kwoty 331,94 EUR, w przypadku, gdy zostały odłożone i zamknięte w miejscu do tego przeznaczonym. Prawo do odszkodowania wygasa, jeżeli nie zostało zastosowane najpóźniej do piętnastego dnia po dniu, w którym poszkodowany klient dowiedział się o szkodzie.
 3. W momencie zapewnienia miejsca parkingowego w hotelowym garażu lub na parkingu nie powstaje umowa przechowania lub umieszczenia. W przypadku straty lub uszkodzenia pojazdów mechanicznych zaparkowanych lub odstawionych na działce i ich przynależnościach hotel nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za urazy spowodowane podczas jakichkolwiek programów rozrywkowych, z wyjątkiem szkody powstałej ze strony hotelu z powodu rażącego zaniedbania lub złych intencji.
 5. Przepisy szczególne
 6. Zwierzęta nie mogą być przywożone do hotelu, a zwierzęta nie mogą być zakwaterowane w hotelu.
 7. Palenie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach w hotelu. W wszystkich innych pomieszczeniach hotelu, / wszystkie pomieszczenia wewnętrzne i pokoje / jest  palenie zabronione. W przypadku naruszenia tego zakazu hotel ma prawo do nałożenia grzywny w wysokości 100,00 EUR na klienta za każde stwierdzone naruszenie.
 8. Do hotelu nie wolno wnosić  substancji niebezpiecznych (materiały wybuchowe i amunicja), substancje żrące, trucizny lub substancje toksyczne, materiały zakaźne lub radioaktywne.   
 9. Hotel otrzymuje raporty, przesyłki pocztowe i przesyłki towarów przeznaczonych dla gości . Przesyłki gości hotelowych wyszłe na żądanie klienta za opłatę.
 10. Hotel znalezione rzeczy wysyła tylko na prośbę klienta. Rzeczy te są przechowywane w hotelu przez okres maksymalnie sześciu miesięcy. Po upłynięciu tego okresu przedmioty o oczywistej wartości zostaną przekazane właściwym organom.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe i stosunki prawne reguluje słowacki system prawny.
  2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków były lub stały się  nieskuteczne lub nieważne, nie podważa to ważności.
 2. Klienci potwierdzają akceptację aktualnych ogólnych warunków hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków handlowych. Obowiązek pisemnego powiadomienia o warunkach ogólnych jest spełniony poprzez umieszczenie ich w dostępnych miejscach na terenie hotelu oraz na stronie internetowej www.thermalsirava.sk.

 

W Kaluži dnia 3.04.2018r.                   

inż Juraj Naščák

Kierownik  THERMAL ŠÍRAVA HOTEL & SPA RESORT

 

 

Thermal ŠÍRAVA HOTEL****

+421 940 600 944
+421 56 2852 200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

THERMALPARK

+421 944 383 486 
+421 56 285 20 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kaluža 656, 0726 36 Kaluža, SK

INFORMACJE

NEWSLETTER

Czy chcesz regularnie otrzymywać informacje o nowościach? Zamów sobie e-maili dotyczących informacji do wysłania.

Copyright © 2018 Thermal ŠÍRAVA HOTEL****   Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: COMTECH.